Styret

Styreleder

Ottar Eide
982 20 006

 

Styremedlemmer

Eli Ulveseter
Nestleder
990 99 079

Eirik Braut
Styremedlem
952 38 759

Cathrine Baklund Tunheim
Styremedlem
451 25 370

Stian Rage
Styremedlem
952 58 899

Linn Skjold Økland
Styremedlem
993 98 645

Frode Hagerup Jr
Styremedlem
926 25 421

Tomas Tuen
Vara styremedlem
406 18 579

Henning Lende
Vara styremedlem
907 68 570

 

Annonse fra Obos-ligaen: