Varsling

Bryne FK ønsker å være en trygg arena for alle våre spillere, trenere og frivillige. Si ifra om du opplever noe som bryter med våre regler og etiske retningslinjer. Vi vil gjerne vite om kritikkverdige forhold og vil ta alle varsler vi får på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si ifra om hendelser eller handlinger du selv har opplevd, har oppdaga, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempel på hva du kan varsle om er:

 • Trakassering og mobbing fra andre utøvere, trenere, publikum eller andre i Bryne FK-miljøet.
 • Seksuelle henvendelser, tilrop, meldinger og seksuelle overgrep.
 • Mistanke om vold eller overgrep i spillerens nære relasjoner hjemme
 • Juksing i konkurranser
 • Rasistiske tilrop, diskriminering, med mer.
 • Underslag av penger

Det skal være en lav terskel for å si ifra om brudd på idretten sine regler og retningslinjer. Dette inkluderer utilbørlig oppførsel som ikke nødvendigvis er straffbar, men som vi ikke ønsker i vår klubb.

Hvem kan varsle?

Alle som har opplevd, oppdaget eller hørt om noe kritikkverdig kan varsle. Det inkluderer spillere, trenere, dommere, foreldre og andre i Bryne FK-miljøet.

Hvordan varsler du?

1) Du kan alltid varsle til nærmeste tillitsperson, som trener, foreldrekontakt, trenerveileder eller foreldreutvalget. Disse vil da i samråd med deg involvere klubbens ledelse angående alvorlige hendelser slik at vi får håndtert saken på best mulig måte.

2) Du kan sende varsel via NFF Rogaland sitt digitale system for håndtering av varsel, Mitt varsel
Her kan du varsle med navn eller anonymt. 

3) Styret i Bryne FK har dedikerte kontaktpersoner for varsling:

Styreleder: Ottar Eide, tlf 98220006, mail [email protected]
Nestleder Linn Skjold Økland, tlf 993 98 645 [email protected]

4) Kontakt Norges fotballforbund direkte via dedikert kontaktperson:
Merete Nesvik, rådgiver i Rogaland Idrettskrets
E-post: [email protected]
Telefon: 90 40 14 16

Andre Varslingskanaler:

 • Skolens helsesykepleier
 • Helsestasjonen i kommunen
 • Politiet: 03800 - spør om å få snakke med noen som jobber med vold mot barn. 
 • Barnevernvakten - barnevernets beredskapstjeneste:
 • https://www.barnevernvakten.no/kommuner/time-kommune
 • Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte:
  Tilbudet er gratis og du kan være anonym, tlf.: 800 57 000
 • Alarmtelefonen for barn og unge, på tlf.: 116 111 og på chat på alarmtelefonen.no. 
 • Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste som gjelder krenkelser på internett.

Hvordan behandles varselet

Om du varsler med navn så vil din identitet og identiteten til den eller de som det blir varsla om, ikke bli gjort kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.

Om du varsler via Mitt Varsel så kan du og varsle anonymt. Du vil da få et brukernavn og passord på SMS eller epost slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Om du velger å være anonym kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette fordi et anonymt varsel kan ha for lite informasjon til at vi kan gå videre med saken, eller fordi vi vel å ikke gå videre med saken for å sikre anonymiteten til deg som varsler.

Hva gjør vi i Bryne FK når vi får varselet?

Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel: 

 • Alle varsler skal tas alvorlig 
 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse 
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken 
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den eller de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken 
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken, med mindre varsler er anonym 

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. 

Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak skal den eller de det blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til. 

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet. 

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken få tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende. 

Vedtak i styret og protokoll

Når en varslingssak skal løftes til styret for vedtak, bør denne behandles som en B-sak. Saken skal da ikke inngå i det ordinære referatet, og skal bare deles med de personene som har konkret behov for å kjenne til vedtaket. Dette er på grunn av de personsensitive opplysningene som er del av varslingssaker. Informasjonen styremedlemmene får i saken er konfidensiell, og skal ikke deles med andre enn dem som har et reelt behov for opplysningene.

 Behandlingen i styret

Alle medlemmer i et styre som skal behandle en varslingssak, må vurdere sin habilitet i forkant. Det vil si at de må vurdere om de har en personlig interesse i saken eller er i nær slekt eller relasjon til partene i saken. I så fall bør de avstå fra å behandle saken.

Styret behandler saken ut ifra sakspapiret og skal fatte vedtak i og avgjøre saken.

 

Flere lenker:
Varsel til NFF med Navn

Varsel til NFF Anonymt

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: