Ny storhall på Bryne

Leserbrev i Jærbladet 3. mai

Vi var tilstede i formannskapsmøtet 30. april for å høre på behandlingen av rådmannens innstilling i hallsaken på Bryne stadion. Som kjent gikk formannskapet inn for rådmannens innstilling om å ikke inngå leieavtale med Jærhallen AS (Bryne FK) med syv mot to stemmer. Ventelig vil nok også kommunestyret være delt, og det er et åpent spørsmål hvordan saken ender.

Vi finner det nødvendig å kommentere enkelte momenter som kom opp i formannskapet. Først av alt er alle enige om at hallprosjektet på Bryne stadion er spennende og et godt prosjekt. Det er vi fornøyde med å høre. Så er det da også et kostbart prosjekt, men med en forsvarlig finansieringsmodell som grunnlag. Representanten Risa fra KRF tviler på at kommunen og Bryne FK har økonomiske muskler til å gjennomføre prosjektet. Det mener vi gjennom finansieringsmodellen at vi har motbevist.

Hovedårsaken til at prosjektet har blitt noe dyrere enn det som var tilfelle høsten 2018 er at regelverket for spillemidler en endret, med andre krav til blant annet størrelse på spilleflater. Time kommune bekreftet i januar i år at vi skulle planlegge prosjektet ut fra de nye reglene. Dette medførte at hallen måtte utvides noe, med dertil økte kostnader både til bygg og drift. I tillegg har vi imøtekommet et ønske om å etablere en klatrevegg, og i den sammenheng har vi også fått til en sammenbygning med eksisterende klubbhus som igjen gir ønsket effekt i forhold til universell utforming i dagens klubbhus.

Representanten Vollsund fra Høyre ytret flere ganger frempå om at Bryne FK må legge mer økonomi inn i prosjektet for å vise at vi vil få dette til. Det representanten glemmer er at klubben allerede har lagt inn tomteverdien i tillegg til at dagens leieavtale med Rogaland Fylkeskommune skal inngå i det nye hallprosjektet. Dette vil utgjøre minst 25 mill kroner over 25 år, eller for å si det enkelt 1 mill kroner pr år i 25 år. Og Bryne FK skal bare disponere fotballhallen og noen av garderobene. Fylket vil på dagtid disponere tre hallflater, garderober og klatrevegg. Time kommune vil på kveldstid og i helger hele året disponere to hallflater, garderober og klatrevegg.

Bryne FK trenger ikke flerbrukshallene og klatreveggen. Men vi er fortsatt overbevist om at dette er det beste prosjektet for Time kommune, Rogaland Fylkeskommune og hallidrettene på Bryne.

Et annet moment som alle politikerne er enige om er bekymringen knyttet til kommunens økonomiske situasjon. Vi forstår at politikerne må vise ansvarlighet, og vi respekterer kommunens behov for å jobbe med å bedre kommuneøkonomien.

Men vi stusser over at dette nå brukes som et hovedargument for å ikke inngå avtale om hallprosjektet. Da har en neppe tatt med i regnestykket at dersom vi bygger storhallen så kan kommunen si nei takk til å leie Brynehallen fra fylket.  Dermed sparer kommunen årlig 895 000 i leiekostnader, slik idrettsrådet er inne på i sin høringsuttalelse. Dette er et vesentlig poeng.

Jærhallen med tre hallflater, garderober og klatrevegg vil bli stående midt i idrettshjertet i Bryne. Den vil tjene barn, unge og voksne i flere tiår fremover, og i et samfunnsregnskap er det ikke tvil om at dette vil være svært lønnsomt. Også for Time kommune. Den vil til og med kunne gjøre det mer attraktivt å bosette seg i byen, noe som igjen vil gi kommunen vekst.

Da mener vi det blir for snevert å bruke den nåværende økonomiske situasjonen som et hovedargument for å ikke inngå avtale om hallen på stadion.

Vi har fortsatt håp om og tro på at politikerne i Time kommune ser det større bildet i denne saken, og at flertallet i kommunestyret ser det Columbiegget som representanten Ree fra AP har sett.

Nils Steinsland   
Styreleder Bryne FK og Jærhallen AS                

AsleTjøtta   
Daglig leder Bryne FK og Jærhallen AS

Annonse fra Obos-ligaen: